תקנון הגרלה 

תקנון הגרלה 
חברת פרינרג'י אנרגיה יעילה בע"מ ח.פ 515767929 (להלן: "חברת פרינרג'י"), תערוך פעילות ובמסגרתה הגרלה נושאת פרס, אשר ההשתתפות בה כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן: "הפעילות").
על המשתתף בפעילות לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.
למען הסר ספק, ככל והמשתתף אינו מסכים לתנאי התקנון או איזה מהם, אין הוא רשאי להשתתף בפעילות.
1.    משתתף בפעילות:

א.    ההשתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום כלשהו ופתוחה לכל אדם, תושב ישראל, מעל גיל 18, אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה ושהוא חבר בתקופת הפעילות בדף הפייסבוק של חברת פרינרג'י שכתובתו:  https://www.facebook.com/Solar.Freenergy (להלן: "דף הפייסבוק") וכן הוא עוקב בתקופת הפעילות אחר דף האינסטגרם של חברת פרינרג'י שכתובתו https://www.instagram.com/solar_freenergy/ (להלן: "דף האינסטגרם")

(להלן: "המשתתף")

 עצם ההשתתפות, מהווה הצהרתו של המשתתף כי בעת הוא בן 18 שנים ומעלה. 

ב.    חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי אינם רשאים להשתתף בהגרלה זו.

ג.    יובהר כי רק משתתף שבתקופת הפעילות הינו חבר בדף הפייסבוק של חברת פרינרג'י וכן עוקב אחר דף האינסטגרם של חברת פרינרג'י יהיה רשאי להשתתף בהגרלה. 

2.    הפעילות:

א.    בתחילת תקופת הפעילות תפרסם חברת פרינרג'י  בדף הפייסבוק שלה, פוסט שכותרתו "הגרלה הגרלה הגרלה" (להלן: "הפוסט"). 
 
ב.    על המשתתף לתייג בתגובה בפוסט 3 חברים שיש בבעלותם גג ולא הותקנה עליו מערכת סולארית.

ג.    משתתף אשר תייג בתגובה בפוסט 3 חברים שיש בבעלותם גג אשר לא הותקנה עליו מערכת סולארית, יוכנס אל תוך רשימת ההגרלה לזכייה בפרס (להלן: "רשימת ההגרלה").  
 
ד.    משתתף אשר תייג בתגובה בפוסט 3 חברים שיש בבעלותם גג אשר לא הותקנה עליו מערכת סולארית, וכן יש בבעלות המשתתף גג אשר הותקנה עליו מערכת סולארית והוא צירף תמונה של המערכת הסולארית על הגג שבבעלותו, יוכנס פעמיים אל תוך רשימת ההגרלה וכך יגדיל את סיכויו לזכות בפרס.  

ה.    בסיום תקופת הפעילות, יבחר באופן רנדומלי מתוך רשימת ההגרלה, הזוכה בהגרלה. 

ו.    למען הסר ספק – במסגרת הפעילות יהיה זוכה אחד בלבד בפרס. 

ז.    הודעה בדבר זכייה בפרס תפורסם, תוך 7 ימים ממועד סיום תקופת הפעילות, בפוסט בדף הפייסבוק של חברת פרינרג'י, וכן תישלח לזוכה בהגרלה, הודעה פרטית באמצעות אתר פייסבוק בתוך פרק הזמן האמור.  

ח.    על הזוכה בהגרלה לוודא כי אכן קיבל הודעה פרטית באמצעות אתר פייסבוק על זכייתו בפעילות וכן עליו לממש את הזכות לפרס במהלך התקופה אשר תפורט בהודעה הפרטית אשר תישלח אליו. 

לא מימש הזוכה בהגרלה את הזכאות לפרס בפרקי הזמן ו/או בתנאים האמורים, יראו בכך כאילו ויתר על הפרס. במקרה כאמור, לא יהיה זכאי הזוכה בהגרלה לקבלת “שוויו הכספי” של הפרס ו/או לכל הטבה ו/או לאפשרות מימושו במועד אחר, הנחה או פיצוי חלופי, ולא תישמע ממנו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בעניין.

ט.   יודגש כי תנאי מהותי לקיום ההגרלה וחלוקת הפרס הינו כי במהלך תקופת הפעילות ישתתפו בפעילות לכל הפחות 25 משתתפים (להלן: "מינימום המשתתפים") וכי ככל ולא יהיו מינימום משתתפים בתקופת הפעילות, תהיה רשאית חברת פרינרג'י לבטל את הפעילות כולה ולא לערוך הגרלה לחלוקת הפרס. יחד עם זאת, חברת פרינרג', בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בלבד, תהיה רשאית לערוך את ההגרלה ולחלק את הפרס אף אם מס' המשתתפים בפעילות יהיה נמוך ממינימום המשתתפים.

3.    תקופת הפעילות:

תקופת הפעילות תחל בתאריך 26.3.2021 שעה 09:00 ותסתיים בתאריך 30.04.2021בשעה 09:00 (להלן: "תקופת הפעילות")

4.    המפקח על ההגרלה:

א.    כמפקח על ביצוע ההגרלה ישמש עו"ד אוהד קליין, עו”ד מרחוב ז'בוטינסקי 74 תל אביב (להלן: "המפקח"). 

ב.    החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה זו הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמשתתף הזוכה בהגרלה ו/או כל משתתף אחר בפעילות מוותרים בזאת על דרישה ו/או על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטת המפקח ו/או על אופן ביצוע ההגרלה. 

5.    הפרס:

המשתתף אשר יוגרל כזוכה בהגרלה מתוך רשימת ההגרלה, יזכה  בערכה ביתית לניקוי המערכת הסולארית של חברת GREEN BRUSH בשווי של כ- 2,000 ₪ (להלן: "הפרס").
6.    הוראות כלליות:

א.    תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו הסכם לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה מצד המשתתף בפעילות לכל האמור בו וויתור מצד המשתתף על כל טענה ו/או דרישה כנגד חברת פרינרג'י /או מי מטעמה בקשר להשתתפותו בפעילות.

ב.    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה. 

ג.    החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

ד.    השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לשם הנוחות בלבד. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

ה.    השתתפות המשתתף בפעילות מהווה אישור והסכמה לכך שחברת פרינרג'י רשאית להשתמש בכל מידע בקשר להשתתפות בפעילות לצורך הפעלת הפעילות ו/או פיקוח ו/או בקרה על הפעילות ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.

ו.    המשתתף אשר יזכה בפרס, מאשר לחברת פרינרג'י ו/או מי מטעמה לפרסם את שמו ותמונה שלו באמצעי התקשורת ו/ואו ברשתות החברתיות, לרבות, אך לא רק, באמצעות פייסבוק ואינסטגרם.

ז.    חברת פרינרג'י שומרת לעצמה את הזכות לפסול ו/או לסרב לאפשר למשתתף לקחת חלק בפעילות באם השתתפותו הינה בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או בניגוד לתקנון אתר פייסבוק ו/או בניגוד לכל דין ו/או אם הפרטים ו/או הנתונים ו/או התמונות שמסר ו/או שיתף המשתתף במסגרת הפעילות ו/או בתגובתו בפוסט, הינם חסרים, בלתי מדויקים, או בלתי מעודכנים ו/או באם המשתתף תייג בתגובתו בפוסט 3 חברים ו/או חלק מהם שאין בבעלותם גג, והמשתתף מוותר על כל טענה כנגד חברת פרינרג'י בגין האמור.

ח.    חברת פרינרג'י רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי ו/און עדכון כאמור יחייב מרגע פרסומו. 

ט.    ההשתתפות בפעילות היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בה. חברת פרינרג'י ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל טענה ו/או הוצאה ו/או נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים  ו/או לצד שלישי בקשר עם השתתפותו של משתתף כלשהו בגין ו/או בקשר להשתתפותו בפעילות, והמשתתף מוותר על כל טענה כנגד חברת פרינרגי בגין האמור. ככל שעל אף האמור חברת פרינרג'י ו/או מי מטעמה יאלצו לשאת בהוצאות כאמור, ישפה אותם המשתתף הרלוונטי מיד עם דרישה לכך. 

י.    חברת פרינרג' אינה אחראית, לפעילות התקינה של רשתות הטלפון ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות כלשהי לניתוקים ו/או להפסקות ו/או להפרעות ו/או לכשל טכני ו/או לכל נזק ו/או ההוצאה ו/או הפסד וכד´ אשר ייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותו או חוסר יכולתו הטכנית להשתתף בפעילות.

יא.    משתתף שלקח חלק בפעילות, מתחייב לשפות את חברת פרינרג'י ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתתף במישרין או בעקיפין את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון זה.

יב.    ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי חברת פרינרג'י ועל מפקח הפעילות, על בני משפחתו, וכן על כל מי שסייע לחברת פרינרג'י בעריכת הפעילות.

יג.    חברת פרינרג'י תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תקופת הפעילות או לבטלה לחלוטין. הודעה על שינוי תקופת הפעילות או על ביטול הפעילות, תפורסם בדף הפייסבוק של חברת פרינרג'י. 

יד.    כול מחלוקת בנוגע לתקנון, פרשנותו ו/או יישומו יוכרעו על ידי גורם מפשר או עורך דין שימונה על ידי חברת פרינרג' בלבד.

טו.    הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד. 

טז.    המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון, כי הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאי הפעילות כמפורט בתקנון.

יז.    המשתתף מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו, שחברת פרינרג'י תוכל לעשות שימוש בפרטים המזהים שמסר במסגרת השתתפותו בפעילות, לצורכי משלוח עדכונים, מידע פרסומי, מידע שיווקי וכד´. במידה והמשתתף אינו מעוניין בכך, עליו להודיע על כך בכתב לחברת פרינרג'י.