הסכם הצטרפות לקבוצת רכישה

הואיל
וחברת פרינרג'י, Freenergy - מתמחה בניהול פרוייקטים וייעוץ להקמת מערכות סולאריות (להלן "פרינרג'י)
והואיל
וחברת פרינרג'י מרכזת קבוצת רכישה (להלן: "הקבוצה"), עבור בעלי גגות המבקשים להקים על גג הנכס שלהם מערכת פוטו - וולטאית לייצור חשמל מאנרגיית השמש (להלן: "המערכת").  
והואיל
ובכוונת פרינרג'י לנהל בשם הקבוצה משא ומתן קבוצתי מול הספקים השונים במטרה להשיג הצעות מחיר ל מערכות סולאריות איכותיות במחיר אטרקטיבי.
והואיל
והמבקש מעוניין להפוך לחבר בקבוצת הרכישה, ע"פ התנאים שהגדירה פרינרג'י (להלן "המבקש" או "חבר קבוצה").   
והואיל
וברצון הצדדים להגדיר להלן זכויותיהם והתחייבויותיהם, עפ"י המפורט בהסכם זה.
לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן :
1.    עם ההצטרפות, המבקש מאשר הסכם זה.
2.    המבקש מאשר קבלת הודעות ועדכונים הכוללות תוכן פרסומי מחברת פרינרג'י. במקרה והמצטרף מעוניין להפסיק לקבל הודעותעליו להודיע על כך בכתב לפרינרג'י.
3.    פרינרג'י תהא זכאית לאיסוף דמי הרשמה, אשר ישולמו לפרינרג'י עם הצטרפותו של החבר לקבוצה, בעת אישור הסכם זה בהתאם לתאריך ההצטרפות: ( להלן "דמי ההרשמה"):

 • על סך 200 ₪ במידה וחבר הקבוצה נרשם לקבוצה בהרשמה מוקדמת מאוד -  עד תאריך 26 אוגוסט

 • על סך 250 ₪  במידה וחבר הקבוצה נרשם לקבוצה בהרשמה מוקדמת  -  עד תאריך 26 ספטמבר

 • על סך 300 ₪  במידה וחבר הקבוצה נרשם לקבוצה בהרשמה רגילה-  עד 10 באוקטובר

 • על סך 350 ₪  במידה וחבר הקבוצה נרשם לקבוצה בהרשמה מאוחרת-  אחרי 10 באוקטובר

4.    הצטרפות המבקש לקבוצה מאושרת עם העברת דמי ההרשמה. פרינרג'י שומרת את הזכות לסרב לבקשת הצטרפות של מבקש מכל סיבה שהיא.
5.    פרינרג'י מתחייבת לפנות למהנדסים, יבואנים ומתקינים בעלי נסיון מוכח של מספר שנים בשוק הסולארי בארץ.
6.    פרינרג'י תנהל משא ומתן בשם חברי הקבוצה מול הספקים השונים ותציג בפני חברי הקבוצה הצעת מחיר אחת במסגרת התקשרות EPC, לגבי תכנון, רכישה, הקמה רישוי ותחזוקה של מערכת פוטו-וולטאית להפקת אנרגיה סולארית. (להלן: "הצעת המחיר").
7.    ידוע לחבר הקבוצה כי בהצעת המחיר יבחנו פרמטרים שונים כגון איכות זמינות, מוניטין הספק, התאמת המוצר, וכיוצ"ב. כלומר אין כל התחייבות שהצעת המחיר תהיה הזולה ביותר.
8.    מובהר, כי מערכות שונות, בעלי פרמטרים שונים יקבלו הצעת מחיר שונה, על בסיס אותם פרמטרים, כגון הספק מותקן בקילו-וואט, מיקום המערכת בארץ וכו'. 
9.    אין כל התחייבות ברישום לקבוצה לקבל את הצעת המחיר. חבר הקבוצה רשאי להתקדם להקמה של מערכת סולארית על פי החלטתו.
10.    לחבר הקבוצה הזכות להקים מערכת במסגרת הקבוצה לא יאוחר מה 30/2/18.
11.    חברי הקבוצה יקבלו את הצעת המחיר באמצעות דוא"ל שנמסר בעת הרישום לקבוצה.
12.    מועדי ההרשמות השונות ותעריפי דמי הרישום ייקבעו על פי פרסומים של פרינרג'י באתר האינטרנט, שכתובתו Freenergy.co.il. 
13.    התשלום לפרינרג'י יבוצע בכרטיס אשראי באמצאית שירות מאובטח של שרתי פיי-פאל.
14.    רק במקרה שפרינרג'י לא סיפקה לחבר הקבוצה הצעת מחיר על פי ההתחייבות בהסכם זה יהיה רשאי חבר הקבוצה לקבל החזר עבור דמי הרישום.
15.    מובהר, כי להקמת מערכת סולארית חייבים להתקיים התנאים הבאים:

 • הגג המיועד להתקנת המערכת הסולארית הינו גג של מבנה חוקי ומאושר, העומד בכל דרישות הדין, כולל היתרי בניה (להלן: "האתר").

 • חבר הקבוצה יכול להמציא עבור האתר טופס 4 או אישור אחר לחשמל קבוע. 

 • האתר הינו בבעלות חבר הקבוצה, ולחבר הקבוצה זכויות מלאות באתר. 

 • במקרה ואספקת החשמל באתר הינה בידי מחלק היסטורי , נדרשת הסכמה בכתב מצידו.

 • קיים שטח פנוי באתר עבור הקמת מערכת.

 • במקרה והאתר נמצא בשטחי איו"ש ייתכן וכי חבר הקבוצה יידרש להוצאת היתר בנייה למערכת.

 • אין מניעה חוקית להקמת מערכת באתר.

16.    חבר הקבוצה מצהיר שהאתר המיועד עומד בתנאים הנ"ל וכי ידוע לו כי במקרה של אי עמידה בתנאים לא יהיה זכאי להחזר דמי ההרשמה לקבוצה. 
17.    על מנת לספק הצעת מחיר מתאימה לחבר הקבוצה,  ימסור חבר הקבוצה, על פי דרישה, נתונים הנוגעים לאתר המיועד (לדוגמא גובה חשבון החשמל, גודל הג וכיוצ"ב). 
18.    במקרה ולא יימסר המידע הדרוש תוך 10 ימים מעת הבקשה, פרינרג'י רשאית לבטל את הצטרפותו של חבר הקבוצה לקבוצה, ללא החזר כספי.
19.    פרינרג'י רשאית לבצע שינוים בתנאי הסכם זה ובגובה דמי ההרשמה. שינויים בהסכם לא יחולו על חברי קבוצה שהצטרפו לקבוצה לפני מועד שינוי ההסכם.
20.     הסכם זה ממצה ומגבש את כל ההסכמות בין הצדדים ועם אישורו אין ולא יהיה כל תוקף לכל הסכמה ו/או הבנה ו/או התחייבויות קודמים שנעשו בין הצדדים בין בכתב ובין בעל-פה ובין בהתנהגות. כל שינוי בהסכם זה יהיה חסר תוקף אלא אם נעשה בהסכמת הצדדים וקיים לגבי השינוי קיים מסמך חתום בידי הצדדים.